Документи

Годишен план 2019 2020

Прил. 1. План на ПС 2019-20

Прил. 3. План на Общо събрание 2019-20

Прил. 6. План за квалификационната дейност

Прил. 8. План-график за работа с родителите 2019 2020

Прил. 9. Празничен календар 2019-20

Прил. 10. Спортен календар 2019 2020

Етичен кодекс 2019-20

Мерки за повишаване на качеството 2019 2020

План за действие към Стратегия-2018-2020

Правилник за дейността -2019-2020

Правилник за устройството и дейността-комисия

Програма за равни възможности

Програма превенция ранно отпадане от ДГ

Програмна система

Система за поощряване на децата с материални и морални награди

Стратегия-2016-2020

План за превенция и закрила на деца жертви на насилие и в риск от насилие за учебната 2019-2020

План на Комисията за превенция на насилието и агресията 2019-2020

Процедура кризисна интервенция

Процедура за достъп до обществена информация

Архив 2018 – 2019 г.

Архив 2017 – 2018 г.