ДОБРЕ ДОШЛИ НА САЙТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „МЕЧО ПУХ“ с. ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ!

ДГ Мечо Пух

Осем детски чудеса,
Вълшебство, магия събрали
В кутийка, украсена с пъстри листа
И камъче в джобче прибрано!

Осем детски чудеса,
Като ручей бълбукащ е детския свят!
Осем вълшебства, в китни села
Усмивките детски променят света!

За нас

Йори

Детска градина „Мечо Пух“ село Петко Славейков се намира на територията на община Севлиево, област Габрово. Състои се от една основна база и седем бази с изнесено обучение. Сградите на базите са добре поддържани, налице са просторни занимални и спални. В дворните пространства има люлки, пързалки и обширни затревени площи, както и различни по вид дървета, сред които децата заедно тичат, играят и споделят. Групите са смесени, разновъзрастови от две до седем години. Целият възпитателно-образователен процес в детското заведение е насочен към изграждане на толерантни, приятелски взаимоотношения и взаимно уважение.
Чрез запознаването с театралното изкуство, танците, предоставянето на възможност за вокални изяви, организирането на спортни празници и развлечения, разходки и пикници сред природата, участие в различни инициативи децата изграждат желание за участие, придобиват знания и формират морални и естетически ценности. Запознаването с различни художествени произведения, празнуването и представянето на различни празници и обичаи , провокирането на радост от себеизявата и процеса на социализация се превръща в уникално по своята същност емоционално преживяване, което провокира интерес и желание за съвместна дейност. Включването и активното участие на децата от различни етнически групи в допълнителните форми на педагогическо взаимодействие подпомагат подготовката за успешна реализация в бъдещата роля – ученик. Създадените връзки между деца от различни етноси в смесените ни групи, родителите и учителите са гаранция за процесите на социализация и етнокултурно разбирателство и толерантност.

детска градина мечо пух

Нашата цел

Създаване на благоприятни условия за пълноценното физическо и психическо развитие, емоционалното благополучие и социална адаптация на детето към условията на детската градина, необходими за личностното му развитие.

Мисия на Детска градина Мечо Пух

Целият екип на детската градина осъзнава, че променящите се потребности на образователната система налагат координираност между всички участници в образователния процес и органи на управление, с цел осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията на всяко дете. Организирането и осигуряването на дейностите за подкрепа на личностното развитие на територията на детска градина „Мечо Пух“ е динамичен процес, а приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете. То е неизменна част от правото на образование на всяко дете. Подкрепата за личностно развитие на децата извежда на преден план динамичният аспект на обучителните отношения между детето и учителя и отношенията между децата, учителите, родителите, специалистите и другия персонал, при който всеки един участва в процеса на разкриване и развитие на индивидуалния потенциал и приобщаване. Успехът на този процес минава през преместване на центъра на приобщаващото образование в детската градина, през овластяване на образователните институции и на тяхното лидерство, през превръщането на детската градина в общност от професионалисти, които имат и знанията и уменията как да бъдат полезни на децата, които работят в отношения на доверие, в екип, с участието на родителите и всички имащи отношение към възпитателно-образователната работа.