Архив 2020 – 2021г.

План за действие 2021 год. за безопасност на движението по пътищата на ДГ „Мечо Пух“ с. П.Славейков

Годишен план 2020 2021

Прил. 3. План на Общото събрание 2020-2021 г.

Прил. 3.1. План на ПС 2020-2021 г.

Прил. 6. План за квалификационна дейност 2020-2021 г.

Прил. 8. План-график за работа с родителите 2020- 2021 г.

Прил. 9. Празничен календар 2020-2021 г.

Прил. 13. Спортен календар 2020- 2021 г.

Етичен кодекс 2020-21

Мерки за повишаване на качеството 2019- 2020 г.

Стратегически план 2020- 2024 г.

Правилник за дейността 2020-2021 г.

Програма за равни възможности

Програма превенция на ранното отпадане от ДГ

Програмна система 2020-2021 г.

Система за поощряване на децата с материални и морални награди

Стратегия-2020-2024

План за превенция и закрила на деца жертви на насилие и в риск от насилие за учебната 2020- 2021 г.

План на Комисията за превенция на насилието и агресията 2020-2021 г.

Процедура кризисна интервенция

Процедура за достъп до обществена информация