База с изнесено обучение село Градница

Детска градина „Мечо Пух“ село Петко Славейков се намира на територията на община Севлиево, област Габрово. Състои се от една основна база и седем бази с изнесено обучение. База с изнесено обучение село Градница се намира на разстояние 26.4 км от основната база. Сградата е двуетажна и основно реновирана по Проект „Основен ремонт , реконструкция и закупуване на обзавеждане на ДГ „Мечо Пух“ с.П.Славейков – база за изнесено обучение в с. Градница УПИ V кв. 5 община Севлиево“. Базата работи с две групи: смесена разновъзрастова 3-4 год. и смесена възрастова 5-6год. Персоналът се състои от трима педагогически специалисти, две помощник-възпитателки и готвач. Включването на децата в различни по вид и насоченост дейности се стимулира от желанието да се провокира детското любопитство и съответно активиране на участие. Заедно в екип персоналът си поставя като цел осигуряване среда за цялостно развитие на детската личност и придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешно преминаване на децата към училищното образование и съответно за успешна образователна интеграция.

Снимки на базата

Зимна украса

Есенна украса