База с изнесено обучение село Душево

База с изнесено обучение село Душево се намира на разстояние 21.6 км от основната база. . Сградата е двуетажна и основно реновирана по Проект „Основен ремонт , реконструкция и закупуване на обзавеждане на ДГ „Мечо Пух“ с. П. Славейков – база за изнесено обучение в с. Душево, УПИ VII, кв.27, община Севлиево“. Базата работи с две групи: смесена разновъзрастова 3-4 год. и смесена възрастова 5.6г. Персоналът се състои от трима педагогически специалисти, две помощник-възпитателки и готвач. Чрез запознаването с театралното изкуство, танците, предоставянето на възможност за вокални изяви, организирането на спортни празници и развлечения, разходки и пикници сред природата, децата изграждат желание за участие, придобиват знания и формират морални и естетически ценности. Запознаването с различни художествени произведения, празнуването и представянето на различни празници и обичаи , провокирането на радост от себеизявата и процеса на социализация се превръща в уникално по своята същност емоционално преживяване, което провокира интерес и желание за съвместна дейност. Всичко това е само част от работата на персонала за задоволяване потребностите на децата, чрез достатъчно разнообразни и изменчиви ситуации, които да развиват интелекта им.

Галерия

Есенен интериор

Зимен интериор