База с изнесено обучение село Крамолин

База с изнесено обучение село Крамолин се намира на разстояние 23.6 км от основната база. Състои се от занималня и спалня, както и дворно място с много растителност. Целият възпитателно-образователен процес в базата е насочен към изграждане на толерантни, приятелски взаимоотношения и взаимно уважение. От особено значение освен основните форми за педагогическо взаимодействие са допълнителните мероприятия, занимания и най-вече равнопоставеност на всяко дете във всеки момент от дейностите, както и отчитането на индивидуалните специфики, което персоналът на базата реализира с креативност в ежедневната си работа. Групата с която се работи е смесена, децата са на възраст от две до седем години. Възпитателно образователната дейност се извършва от двама педагогически специалисти, като в тяхна помощ са две помощник-възпитателки и готвач.

Галерия