Бази и групи

Детска градина „Мечо Пух“ село Петко Славейков се намира на територията на община Севлиево, област Габрово. Състои се от една основна база и седем бази с изнесено обучение.

Основната сграда на ДГ ”Мечо Пух” е разположена в централната част на село Петко Славейков, общ. Севлиево, с адрес ул. „Свобода“№ 32. Към нея са включени 7 бази с изнесено обучение в селата – Батошево, Градница, Добромирка, Душево, Кормянско, Крамолин и Ряховците с решение на ОбС Севлиево от 27.07.2016г. Тя е публична общинска собственост.

Сградите са съобразени с всички санитарно – хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес. Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност и естетика. Интериорът и подредбата на помещенията са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В дворните пространства на ДГ „Мечо Пух“ са обособени детски площадки за игри и занимания, пясъчници, затревени площи, плочки и игрови съоръжения.

Основна база с. Петко Славейков се намира на разстояние 13 км от гр. Севлиево. Сградата е двуетажна, работи с две групи: смесена разновъзрастова 3-4 год. и смесена възрастова 5.6г. Персоналът се състои от четири педагогически специалисти, две помощник-възпитателки, домакин и готвач. В сградата се помещават директор и ЗДУД.

Предучилищното образование полага основите за учени през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовното, нравственото, социалното, емоционалното и творческо развитие на децата.

В детската градина образователната дейност се осъществява по Програмната система „Играя и зная“ и учебните помагала и познавателни книжки на издателство „Просвета“ Планирането е гъвкаво и мобилно, съобразено с ДОС по образователни направления и ядра.

Педагогическият екип прилага образователна стратегия, която е съобразена с възрастовите особености на децата, индивидуалното им развитие и мотивационни потребности. Процеса на образователната дейност е подчинен изцяло на игровата дейност, чрез която се осигуряват емоционален и социален комфорт на децата. ДГ “Мечо Пух“, с .П. Славейков интегрира успешно децата от етническите малцинства, които представляват 90 % от състава , съхранява и развива етнокултурната им идентичност и спомага за изграждането им като пълноценни граждани и за успешната им личностна, професионална и социална реализация.

Бази с изнесено обучение:

с. Батошево – с отговорник Снежа Янева – 0885 616 819

с. Градница – с отговорник Маргарита Тодорова – 0877298352

с. Добромирка – с отговорник Даниел Богомилова – 0897 856023

с. Душево – с отговорник Петя Велева – 0885 062 522

с. Кормянско – с отговорник Павлина Ангьозова – 0895 614 789

с. Крамолин – с отговорник Милка Иванова – 0884894840

с. Ряховците – с отговорник Светла Пенкова – 0896720506

НАИМЕНОВАНИЯ НА ГРУПИТЕ

БазаИме на групата
Батошево „Детелина“
Градница
СГ „Смехорани„
ГрадницаПГ „Усмивка„
Добромирка„Моливко“
Душево
СГ „Бърборино“
ДушевоПГ „Снежанка“
Кормянско „Камбанка“
Крамолин „Любознайко“
П.СлавейковСГ „Палавите мечета“
П.СлавейковПГ „ Приказен свят“
Ряховците „Патиланци“