Стартира изпълнението на проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 година, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката

Начало – 27.11.2020 г.

Край     – 30.09.2023 г.

Информация за проекта може да получите: https://www.mon.bg/bg/100926